کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1نائبیانیلدادانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیhttp://naebian.staffcms.um.ac.ir
2نادری پوراعظمدانشکده معماری و شهرسازیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://naderipoor-az.staffcms.um.ac.ir
3نادمیداوددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://d-nademi.staffcms.um.ac.ir
4نادمی زوغلامعلیمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://nedemi-gh.staffcms.um.ac.ir
5ناصحیاسمینپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://naseh-ya.staffcms.um.ac.ir
6ناصریکبریمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://naseri-ko.staffcms.um.ac.ir
7ناصریجوادمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://j-naseri.staffcms.um.ac.ir
8ناصریفاطمهمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://f-naseri.staffcms.um.ac.ir
9ناطقعباسعلی‌اداره انتظاماتدانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامیhttp://nategh.staffcms.um.ac.ir
10نایب زاده طرقبهنیرهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیhttp://nayebzadeh.staffcms.um.ac.ir
11نباتیان یزدیاکبردانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://a-nabatiyan.staffcms.um.ac.ir
12نجاتی گل بقراءخدیجهمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://nejati.staffcms.um.ac.ir
13نخعیمحمددانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://nakhaei-mo.staffcms.um.ac.ir
14نخعی مقدمفاطمهدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستhttp://fnakhaei.staffcms.um.ac.ir
15ندافزهرامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://z-naddaf.staffcms.um.ac.ir
16نداف سنگانیحمیدرضامعاونت پژوهش و فناوریمدیریت توسعه و انتقال فناوریhttp://h.nadaf.staffcms.um.ac.ir
17نداف شرقجعفرمدیریت کارگزینی و رفاهاداره کارگزینیhttp://nadaf.staffcms.um.ac.ir
18نداف شرقیمحمدرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-naddaf.staffcms.um.ac.ir
19ندیمی نقابمحمدرضادانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://nadimi-ne.staffcms.um.ac.ir
20نسائیمحمدرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://nesaei.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی