کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1لاریمریممعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~m-lari
2لاریزهرادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~lari-z
3لشگری نیامجیدمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌http://staff.um.ac.ir/~lashgari
4لطفیحمیدرضامعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌حوزه معاونت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~lotfy
5لطفیجواددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~j-lotfi
6لطفینرگسمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~k.lotfi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی