کارمندان

 
 
نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
21قلی زاده طرقدریمرجانمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://gholizadeh-t.staffcms.um.ac.ir
22قنادکافیعلیرضادانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kafi.staffcms.um.ac.ir
23قنبرزادهمحمدمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت دانشجوییhttp://ghanbarzadeh.staffcms.um.ac.ir
24قنبریمحمودمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://m-ghanbari.staffcms.um.ac.ir
25قنبری جامیامین محمددانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://ghanbari-ja.staffcms.um.ac.ir
26قندهاریمصطفیمعاونت پژوهش و فناوریدفتر معاونت پژوهش وفناوریhttp://ghandhari.staffcms.um.ac.ir
27قوامیالههدانشکده علوم اداری و اقتصادیحوزه ریاستhttp://ghavami.staffcms.um.ac.ir
28قویدلفرزانهمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://ghavidel.staffcms.um.ac.ir
29قویدلابراهیممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://e-ghavidel.staffcms.um.ac.ir
30قهرمان بقمچیسلیمانمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://s.ghahreman.staffcms.um.ac.ir
31قهرمانیمعصومهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://ghahremani.staffcms.um.ac.ir
32قیاسی کاکائیمهریدانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسیhttp://ghiyasi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی