کارمندان

 
 
نمایش ۲۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
21قزوینیعلیرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://ghazvini.staffcms.um.ac.ir
22قلی زاده طرقدریمرجانمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://gholizadeh-t.staffcms.um.ac.ir
23قنادکافیعلیرضادانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kafi.staffcms.um.ac.ir
24قنبرزادهمحمدمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت دانشجوییhttp://ghanbarzadeh.staffcms.um.ac.ir
25قنبریمحمودمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://m-ghanbari.staffcms.um.ac.ir
26قنبری جامیامین محمددانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://ghanbari-ja.staffcms.um.ac.ir
27قندهاریمصطفیمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهش و فناوریhttp://ghandhari.staffcms.um.ac.ir
28قوامیالههدانشکده علوم اداری و اقتصادیحوزه ریاستhttp://ghavami.staffcms.um.ac.ir
29قویدلفرزانهمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://ghavidel.staffcms.um.ac.ir
30قویدلابراهیممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://e-ghavidel.staffcms.um.ac.ir
31قهرمان بقمچیسلیمانمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://s.ghahreman.staffcms.um.ac.ir
32قهرمانیمعصومهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://ghahremani.staffcms.um.ac.ir
33قیاسی کاکائیمهریدانشکده علوم دانشکده علوم http://ghiyasi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی