کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1قاانی غلامحسینیاعظممعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://ghaani.staffcms.um.ac.ir
2قائمی طلبسیدمحمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://ghaemitalab.staffcms.um.ac.ir
3قادریصدیقهدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://s-ghaderi.staffcms.um.ac.ir
4قاسم زادهمهدیحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://ghasemzadeh.staffcms.um.ac.ir
5قاسمیغلامرضامعاونت پژوهش و فناوریمدیریت نشر آثار علمیhttp://ghasemi-r.staffcms.um.ac.ir
6قاسمیمهدیمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://ghasemi-m.staffcms.um.ac.ir
7قاسمیحسیندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://ghasemi-ho.staffcms.um.ac.ir
8قانع قصاب نوغانمحسنمدیریت دانشجوییاداره رفاه دانشجوییhttp://ghane.staffcms.um.ac.ir
9قانع قصاب نوغانعلی اکبرمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-ghane.staffcms.um.ac.ir
10قدردان عنبرانمنصورهمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://ghadrdan.staffcms.um.ac.ir
11قدسی شعرباف نژادمسعودمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://ghodsi.staffcms.um.ac.ir
12قدمگاهیزهرامرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://z-ghadamgahi.staffcms.um.ac.ir
13قدوسی ملک آبادمجیددانشکده علوم دانشکده علوم http://m.ghodosi.staffcms.um.ac.ir
14قدیمی فتح آبادجعفردانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://ghadimi-fa.staffcms.um.ac.ir
15قربانیخداوردیمدیریت مالیاداره اموالhttp://kh-ghorbani.staffcms.um.ac.ir
16قربانیرمضانمعاونت اداری و مالیاداره خدمات ونقلیهhttp://r-ghorbani.staffcms.um.ac.ir
17قربانیمریممعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://ghorbany.staffcms.um.ac.ir
18قریشیسیدوحیددانشکده مهندسیدانشکده مهندسیhttp://ghoreishi.staffcms.um.ac.ir
19قزلیلادنمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://ghezeli-la.staffcms.um.ac.ir
20قزوینیجواددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و صنایع غذاییhttp://jghazvini.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی