کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1غفاریان قراقیحسن‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~ghaffarian
2غفوری یزدیجوادمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://staff.um.ac.ir/~ghafouri
3غفوریان ابدیاحمدحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://staff.um.ac.ir/~ghaforian-a
4غفوریان محبتیحمیدرضامعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~hr-ghafourian
5غفوریان نصرتیحبیب الهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~h-ghafoorian
6غلام شاهیجوادمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~gholamshahi
7غلامحسین نژادشهنازمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~nilofar
8غلامی کروجبتولمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~b-gholami
9غلامیانزهرادانشکده علوم دانشکده علوم http://staff.um.ac.ir/~gholamian
10غنچهاکرممعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://staff.um.ac.ir/~ghoncheh

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی