کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1عابدانی قهوه چیپرویندانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://p-abedani.staffcms.um.ac.ir
2عابدانی قهوه چیزهرهدانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://z-abedani.staffcms.um.ac.ir
3عابدزادهمرضیهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://alihoseini.staffcms.um.ac.ir
4عابدزاده کیزوریراضیهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://alihosseiny.staffcms.um.ac.ir
5عابدیانعلیرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://abedian.staffcms.um.ac.ir
6عادلیمعصومهدانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانیhttp://m_adeli.staffcms.um.ac.ir
7عاشوری چمن آبادیبراتعلیمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://bashoori.staffcms.um.ac.ir
8عاشوری چمن آبادیحسنمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت خدمات دانشجوییhttp://h.ashoori.staffcms.um.ac.ir
9عامل محرابیامیراسفندیاردانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://a-mehrabi.staffcms.um.ac.ir
10عباس زاده دربانیزهراحوزه ریاست دانشگاهگروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگرhttp://z-darbani.staffcms.um.ac.ir
11عباس نژادحسینمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://h-abbasnejad.staffcms.um.ac.ir
12عباسپورسررودهادی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://abbaspour.staffcms.um.ac.ir
13عباسیزهرهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://abbasi-zo.staffcms.um.ac.ir
14عباسیمراددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://abbasy-m.staffcms.um.ac.ir
15عباسیان مقدمعصمتدانشکده کشاورزیگروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهیhttp://abbasyan-mo.staffcms.um.ac.ir
16عباسیهعلیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://abbasieh.staffcms.um.ac.ir
17عبدالشاهیمهرانهدانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسیhttp://shahi.staffcms.um.ac.ir
18عبداللهیغلامرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://gh-abdollahi.staffcms.um.ac.ir
19عبدالهیان احمدآبادمحسنمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://abdolahian.staffcms.um.ac.ir
20عبدیعلیرضادانشکده مهندسیحوزه ریاست http://a.abdi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی