کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1صاحب‌مهدی‌دانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://m_saheb.staffcms.um.ac.ir
2صاحبی هوسحمیدمدیریت دانشجوییحوزه مدیریتhttp://havas.staffcms.um.ac.ir
3صاحبیان سقیطاهرهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://sahebian.staffcms.um.ac.ir
4صادق النجاهطاهرهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://sadegh-ne.staffcms.um.ac.ir
5صادقیامیرعلیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی اگروتکنولوژیhttp://asadeghi.staffcms.um.ac.ir
6صادقی گورجیشهربانومعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://sh-sad.staffcms.um.ac.ir
7صافدل مغانیابوالفضلمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://safdel.staffcms.um.ac.ir
8صالح آبادیآزادهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://salehabadi.staffcms.um.ac.ir
9صالح فرمعصومهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://salehfar.staffcms.um.ac.ir
10صالحی بایگیسیدعلیمدیریت آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://bayegi.staffcms.um.ac.ir
11صالحی مقدمعلی اصغردانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://salehi-m.staffcms.um.ac.ir
12صامنی تیتکانلووجیههمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://sameni.staffcms.um.ac.ir
13صانعی مهریفائزهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://f-sanei.staffcms.um.ac.ir
14صباغیمحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-sabaghi.staffcms.um.ac.ir
15صبوری حاجی آبادیسمیهمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانهhttp://s-saboori.staffcms.um.ac.ir
16صبوریانناهیدحوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومیhttp://sabourian.staffcms.um.ac.ir
17صحافیانمهدیمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://sahafian.staffcms.um.ac.ir
18صداقتحیدرعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://h-sedaghat.staffcms.um.ac.ir
19صدراسمیهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://sadra.staffcms.um.ac.ir
20صدیقیمحمودمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://sedighi-ma.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی