کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1صاحب‌مهدی‌دانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~m_saheb
2صاحبی هوسحمیدمدیریت دانشجوییحوزه مدیریتhttp://staff.um.ac.ir/~havas
3صاحبیان سقیطاهرهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~sahebian
4صادق النجاهطاهرهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~sadegh-ne
5صادقیامیرعلیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://staff.um.ac.ir/~asadeghi
6صادقیرضامعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~r-sadeghi
7صادقی منشجواداداره انتظاماتدانشکده مهندسیhttp://staff.um.ac.ir/~j-sadeghi
8صافدل مغانیابوالفضلمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://staff.um.ac.ir/~safdel
9صالح آبادیآزادهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~salehabadi
10صالح فرمعصومهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~salehfar
11صالحی بایگیسیدعلیمدیریت آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://staff.um.ac.ir/~bayegi
12صالحی مقدمعلی اصغردانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~salehi-m
13صالحی نیاحسنعلیدانشکده مهندسیکتابخانهhttp://staff.um.ac.ir/~salehinia
14صامنی تیتکانلووجیههمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://staff.um.ac.ir/~sameni
15صانعی مهریفائزهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~f-sanei
16صباغیمحمداداره انتظاماتحوزه معاونت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~m-sabaghi
17صبوری حاجی آبادیسمیهمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~s-saboori
18صبوریانناهیدحوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~sabourian
19صحافیانمهدیمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~sahafian
20صداقتحیدرعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~h-sedaghat

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی