کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1شافعیایوبمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-shafeie.staffcms.um.ac.ir
2شافعیمحمدرضامعاونت اداری و مالیاداره خدمات ونقلیهhttp://m-shafeie.staffcms.um.ac.ir
3شاه پسندحمیددانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://h.shahpasand.staffcms.um.ac.ir
4شاهوارهاشمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://shahvar-ha.staffcms.um.ac.ir
5شجاعیمژگاندانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://m-shojaei.staffcms.um.ac.ir
6شجاعیحسیندانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://shojaei.staffcms.um.ac.ir
7شرفیحسینمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://sharafi.staffcms.um.ac.ir
8شرقیحمیدرضاپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://sharghi.staffcms.um.ac.ir
9شرکاءمجیددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://shoraka-ma.staffcms.um.ac.ir
10شریعتیعلیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-shariati.staffcms.um.ac.ir
11شریف جمعهعلیمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانهhttp://ali-sharif.staffcms.um.ac.ir
12شریفیمحمداسحاقمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://sharifi.staffcms.um.ac.ir
13شکریداودمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://shokri.staffcms.um.ac.ir
14شمس طرقبهحامددانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشکده الهیات و معارف اسلامیhttp://shamsi.staffcms.um.ac.ir
15شهاب نیاطلعتدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://shahabnia.staffcms.um.ac.ir
16شهریصدیقهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://se-shahri.staffcms.um.ac.ir
17شهریاریامیردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://shahriary.staffcms.um.ac.ir
18شیخزهرهمعاونت آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلیhttp://sheikh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی