کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1شادمهریمحمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://rosta.staffcms.um.ac.ir
2شافعیمحمدرضامعاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره خدمات ونقلیهhttp://m-shafeie.staffcms.um.ac.ir
3شافعیایوبمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-shafeie.staffcms.um.ac.ir
4شاه پسندحمیددانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://h.shahpasand.staffcms.um.ac.ir
5شاهوارهاشمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://shahvar-ha.staffcms.um.ac.ir
6شبان پیشهاسماعیلمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت دانشجوییhttp://e-shabanpishe.staffcms.um.ac.ir
7شباهنگجواددانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://shabahang.staffcms.um.ac.ir
8شجاعیحسیندانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://shojaei.staffcms.um.ac.ir
9شجاعیمژگاندانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://m-shojaei.staffcms.um.ac.ir
10شرفیحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://sharafi.staffcms.um.ac.ir
11شرقیحمیدرضاپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://sharghi.staffcms.um.ac.ir
12شرکاءمجیددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://shoraka-ma.staffcms.um.ac.ir
13شریعتیعلیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-shariati.staffcms.um.ac.ir
14شریف جمعهعلیدفتر نمایندگی نهاد رهبریدفتر نمایندگی نهاد رهبریhttp://ali-sharif.staffcms.um.ac.ir
15شریفیمحمداسحاقمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://sharifi.staffcms.um.ac.ir
16شفائی فلاحمعصومهدانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://falah.staffcms.um.ac.ir
17شکریداودمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://shokri.staffcms.um.ac.ir
18شمسمحمدمهدیمعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://shams.staffcms.um.ac.ir
19شمس طرقبهحامددانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشکده الهیات و معارف اسلامیhttp://shamsi.staffcms.um.ac.ir
20شمعی‌شمعلی‌اداره انتظاماتدانشکده کشاورزیhttp://shamee.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی