کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1شادمهریمحمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~rosta
2شافعیمحمدرضامعاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره خدمات ونقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~m-shafeie
3شافعیایوبمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~a-shafeie
4شاه پسندحمیدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://staff.um.ac.ir/~h.shahpasand
5شاهوارهاشمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~shahvar-ha
6شبان پیشهاسماعیلمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~e-shabanpishe
7شباهنگجواددانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://staff.um.ac.ir/~shabahang
8شجاعیمژگاندانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://staff.um.ac.ir/~m-shojaei
9شجاعیحسیندانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~shojaei
10شرفیحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://staff.um.ac.ir/~sharafi
11شرقیحمیدرضاپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~sharghi
12شرکاءمجیددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://staff.um.ac.ir/~shoraka-ma
13شریعتیعلیاداره انتظاماتدانشکده مهندسیhttp://staff.um.ac.ir/~a-shariati
14شریف جمعهعلیدفتر نمایندگی نهاد رهبریدفتر نمایندگی نهاد رهبریhttp://staff.um.ac.ir/~ali-sharif
15شریفیمحمداسحاقمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~sharifi
16شفائی فلاحمعصومهدانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~falah
17شکریداودمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~shokri
18شگفتهفریبامعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~shegofteh
19شمسمحمدمهدیمعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://staff.um.ac.ir/~shams
20شمس طرقبهحامددانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشکده الهیات و معارف اسلامیhttp://staff.um.ac.ir/~shamsi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی