کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ساجدیمحمدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://staff.um.ac.ir/~sajedi
2ساجعلیلادانشکده مهندسیدانشکده مهندسیhttp://staff.um.ac.ir/~saje
3سارونیحسناداره انتظاماتدانشکده دامپزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~sarooni
4ساقیابوالقاسممعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت کارگزینی و رفاهhttp://staff.um.ac.ir/~saghi
5سالاریاحسانمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعhttp://staff.um.ac.ir/~ehsan2086
6سالاریمرتضیمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~m-salari
7سالاری اره کمرحیدرمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت نشر آثار علمیhttp://staff.um.ac.ir/~h-salari-r
8سالاری بایگیجواددانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~j-salari
9سالممنصورمعاونت آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلیhttp://staff.um.ac.ir/~salem
10سالمیمحموددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://staff.um.ac.ir/~m-salemi
11سبزعلی دامغانیزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~sabzali
12سبزیکاران‌محسن‌معاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~sabzikaran
13سبک خیزخیاطمحمدعلیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~sabok1059
14ستاریحسنمدیریت مالیاداره رسیدگی به اسنادhttp://staff.um.ac.ir/~sattari
15سجادیسید حمید رضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~h-sajjadi
16سجادیمحمدباقردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~sajjadi-mb
17سجادیعلی محمداداره انتظاماتدانشکده علومhttp://staff.um.ac.ir/~sadjadi
18سردارط‌رقدری‌مسعودمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~taraghdar
19سعادت علیجانیسیدعلیرضاحوزه ریاست دانشگاهاداره روابط عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~seadat-al
20سلطانیفاطمهدانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://staff.um.ac.ir/~f-soltani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی