کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1زارعحامداداره انتظاماتدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانhttp://staff.um.ac.ir/~zarea-ha
2زارع مجیددانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~m-zare
3زارع اربابیحسینمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت خدمات دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~hossein-zare
4زارعیجوادمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~j.zaree
5زارعیعزتدانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ezzat-zarei
6زارعیجواددانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://staff.um.ac.ir/~javadzareei
7زارعی طوسیطراوتمعاونت آموزشیکالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)http://staff.um.ac.ir/~t.toosi
8زاغیانزهرهمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~zaghian
9زاهدی فردمجیداداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~m-zahedifard
10زحمتکش‌حیدردانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~h-zahmatkesh
11زراعتی نوقابیالههمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهش و فناوریhttp://staff.um.ac.ir/~zeraati-e
12زرسازعلیدانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://staff.um.ac.ir/~zarsaz
13زرگرانمهدیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~zargaran
14زرگریاحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://staff.um.ac.ir/~a-zargari
15زرگریانسیدمجیددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبزhttp://staff.um.ac.ir/~zargarian
16زرنگابوالقاسممعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~zerang
17زمانی زادهاعظممدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://staff.um.ac.ir/~zamanizadeh
18زمانیان کشفیجلالمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌دفتر حقوقیhttp://staff.um.ac.ir/~zamanian20
19زنگوئیمحبوبهپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~zangooei
20زواریمحمدابراهیممعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~zavari

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی