کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1زارعحامداداره انتظاماتدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانhttp://zarea-ha.staffcms.um.ac.ir
2زارع مجیددانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://m-zare.staffcms.um.ac.ir
3زارع اربابیحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://hossein-zare.staffcms.um.ac.ir
4زارعیعزتدانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://ezzat-zarei.staffcms.um.ac.ir
5زارعیجوادمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://j.zaree.staffcms.um.ac.ir
6زارعیجواددانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://javadzareei.staffcms.um.ac.ir
7زارعی طوسیطراوتمعاونت آموزشیکالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)http://t.toosi.staffcms.um.ac.ir
8زاغیانزهرهمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://zaghian.staffcms.um.ac.ir
9زاهدی فردمجیدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-zahedifard.staffcms.um.ac.ir
10زحمتکش‌حیدردانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://h-zahmatkesh.staffcms.um.ac.ir
11زراعتی نوقابیالههمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهش و فناوریhttp://zeraati-e.staffcms.um.ac.ir
12زرسازعلیدانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://zarsaz.staffcms.um.ac.ir
13زرگرانمهدیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://zargaran.staffcms.um.ac.ir
14زرگریاحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://a-zargari.staffcms.um.ac.ir
15زرگریانسیدمجیددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبزhttp://zargarian.staffcms.um.ac.ir
16زمانی زادهاعظممدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://zamanizadeh.staffcms.um.ac.ir
17زمانیان کشفیجلالمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌دفتر حقوقیhttp://zamanian20.staffcms.um.ac.ir
18زواری اره کمریزهرامعاونت پژوهش و فناوریدفتر معاونت پژوهش وفناوریhttp://z-zavari.staffcms.um.ac.ir
19زیبائیافسانهمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت دانشجوییhttp://zybaee.staffcms.um.ac.ir
20زیرکعلیرضامعاونت پژوهش و فناوریمرکزتحقیقات زمین لرزه شناسیhttp://zirak.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی