کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1دادارحمیداداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~dadar
2دادرس جواناحمدمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~dadras
3دارابیایمانمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~i.darabi
4داروغه تقیعلی اکبراداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~darougheh
5دارینیزهرادانشکده منابع طبیعی و محیط زیستدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستhttp://staff.um.ac.ir/~darini
6دامغانی زاده محمد آبادزهرادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~damghanizadeh
7دانش پژوهحمیدهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامیhttp://staff.um.ac.ir/~h-danesh
8داودزاده خراسانیمحمدجواداداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~mj-khorasani
9داودیسیدمحمدرضامعاونت‌ اداری‌ و مالی‌دفتر حقوقیhttp://staff.um.ac.ir/~davoudi
10داودیان ده سرخیحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://staff.um.ac.ir/~davoudian
11دباشی زادهعباسمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~dabashizadeh
12دبیریرمضانعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~dabiri
13دبیریعلی رضامدیریت کارگزینی و رفاهاداره کارگزینیhttp://staff.um.ac.ir/~a-dabiri
14درخشان ماریاناحساندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~marian
15درویشسهرابدانشکده علوم اداری و اقتصادیدانشکده علوم اداری و اقتصادیhttp://staff.um.ac.ir/~sdarvish
16درویشیرضامدیریت مالیاداره دریافت و پرداختhttp://staff.um.ac.ir/~darvish-re
17دری فرنفیسهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~dorrifar
18دریادل ابدال آبادیابوالقاسممعاونت فرهنگی - اجتماعیمعاونت فرهنگی - اجتماعیhttp://staff.um.ac.ir/~daryadel
19دستجردیعلی اکبردانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://staff.um.ac.ir/~dastjerdi
20دلاورعلیمدیریت کارگزینی و رفاهاداره کارگزینیhttp://staff.um.ac.ir/~delavar

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی