کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1جامه پرازمیعلی اکبرمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a.jami.staffcms.um.ac.ir
2جامیمحمدجوادمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://jami.staffcms.um.ac.ir
3جاویدی فیروزطوسیآزادهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://javidi-az.staffcms.um.ac.ir
4جراحی مقدمزهرامعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://jarrahi.staffcms.um.ac.ir
5جعفرنیاسیدعلیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://s.jafarnia.staffcms.um.ac.ir
6جعفریسیدامیردانشکده دامپزشکیگروه آموزشی بهداشت و موادغذایی و آبزیانhttp://s-jafari.staffcms.um.ac.ir
7جعفریان رادسیدمحمدجعفرحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانhttp://jafarian2.staffcms.um.ac.ir
8جفائیعلیرضامدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://jafaei-al.staffcms.um.ac.ir
9جلالی نیاطاهرهدانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://jalalinia.staffcms.um.ac.ir
10جلیلیسیدحمیدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://h-jalili.staffcms.um.ac.ir
11جمشیدیزهرادانشکده دامپزشکیحوزه ریاست دانشکده دامپزشکیhttp://jamshidi.staffcms.um.ac.ir
12جمشیدیمحسندانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://m.jamshidi.staffcms.um.ac.ir
13جنابرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://jenab.staffcms.um.ac.ir
14جنتی فراعظمدانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانیhttp://a-janati.staffcms.um.ac.ir
15جنگی سررودبراتعلی‌مدیریت دانشجوییاداره تغذیهhttp://sarvroud.staffcms.um.ac.ir
16جوادموسویسید علیرضادانشکده علوم ریاضیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://javadmousavi.staffcms.um.ac.ir
17جواهرینوشیندانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://javahery.staffcms.um.ac.ir
18جونیاسمریمدانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://joonias.staffcms.um.ac.ir
19جهانعلیحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانhttp://a-jahan.staffcms.um.ac.ir
20جهان گردی امیریانمنصورهمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://jahangardi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی