کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1بابائیجواددانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاhttp://staff.um.ac.ir/~babaee
2بابائیحمیداداره انتظاماتدانشکده علوم ریاضیhttp://staff.um.ac.ir/~h-babaee
3بابائی ماهانی نژادسجادمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌حوزه معاونت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~sbabaii
4باباییزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~z-babaei
5باغانیاسمعیلدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستحوزه ریاست دانشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~baghani
6باقدانمهریدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://staff.um.ac.ir/~m-baghdan
7باقریحسینمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://staff.um.ac.ir/~bagheri-ho
8باقریسعیدهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~s-bagheri
9باقریامیدرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~orbsim
10باوفاسمیهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعگروه آمار و اطلاعاتhttp://staff.um.ac.ir/~bavafa
11بختیاری قداربندعلی رضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://staff.um.ac.ir/~bakhtiari
12بدریاعظممعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌http://staff.um.ac.ir/~abadri
13بدریمرتضیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~badri
14برات زاده فرخانیعادلدانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~farkhani
15براتیحسیندانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~barati
16براتیفرزانهمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~f-barati
17برامکی یزدینفیسهحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://staff.um.ac.ir/~baramaki
18برسلانیاحیااداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~borsalani
19برسلانیابراهیمدانشکده علوم اداری و اقتصادیدانشکده علوم اداری و اقتصادیhttp://staff.um.ac.ir/~e.barsalani
20برسلانیرقیهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~barsalani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی