کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1بابائیحمیدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://h-babaee.staffcms.um.ac.ir
2بابائیجواددانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاhttp://babaee.staffcms.um.ac.ir
3بابائی ماهانی نژادسجادمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌حوزه معاونت دانشجوییhttp://sbabaii.staffcms.um.ac.ir
4باباییزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیحوزه ریاست http://z-babaei.staffcms.um.ac.ir
5باغانیاسمعیلدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستحوزه ریاست دانشکدهhttp://baghani.staffcms.um.ac.ir
6باقدانمهریدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://m-baghdan.staffcms.um.ac.ir
7باقریسعیدهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://s-bagheri.staffcms.um.ac.ir
8باقریحسینمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://bagheri-ho.staffcms.um.ac.ir
9باقریامیدرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://orbsim.staffcms.um.ac.ir
10باوفاسمیهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعگروه آمار و اطلاعاتhttp://bavafa.staffcms.um.ac.ir
11بختیاری قداربندعلی رضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://bakhtiari.staffcms.um.ac.ir
12بدریمرتضیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت کارگزینی و رفاهhttp://badri.staffcms.um.ac.ir
13بدریاعظممعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌http://abadri.staffcms.um.ac.ir
14برات زاده فرخانیعادلدانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://farkhani.staffcms.um.ac.ir
15براتیفرزانهمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://f-barati.staffcms.um.ac.ir
16براتیحسیندانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://barati.staffcms.um.ac.ir
17برامکی یزدینفیسهحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://baramaki.staffcms.um.ac.ir
18برسلانیاحیامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://borsalani.staffcms.um.ac.ir
19برسلانیرقیهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://barsalani.staffcms.um.ac.ir
20برسلانیابراهیمدانشکده علوم اداری و اقتصادیدانشکده علوم اداری و اقتصادیhttp://e.barsalani.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی