کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آدینه‌پورعلی‌اصغرمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~adinepoor
2آذرخشجلیلدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~azarakhsh
3آذری فردحسینمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~azarifard
4آذری گیامیغلامعلیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی پاتوبیولوژیhttp://staff.um.ac.ir/~azari
5آراستهابراهیمدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~e-arasteh
6آرامجوعیسیمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~aram
7آرمینمحمدرضادانشکده کشاورزیگروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهیhttp://staff.um.ac.ir/~armin
8آریامنشملیحهمدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانیاداره دانشجويان غيرايرانيhttp://staff.um.ac.ir/~aryamanesh
9آرینمهدیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://staff.um.ac.ir/~aryan
10آسایش پورسمیهاداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~asayeshpour
11آستان بوسنویددانشکده منابع طبیعی و محیط زیستگروه آموزشی محیط زیستhttp://staff.um.ac.ir/~astanboos
12آقامحمدیمجیداداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~aghamohammadi
13آمارمحمددانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://staff.um.ac.ir/~amar
14آهنگر مقدمحسیندانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ahangar
15آهنگریفرناددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترhttp://staff.um.ac.ir/~ahangary

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی