دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۹۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1یاحقیالهه شيميدکتری (Ph.D)http://elaheh_yahaghi.student.um.ac.ir
2یادگارخسرویهپرویناگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://pa_ya199.student.um.ac.ir
3یادگارصالحینسرین تاريخکارشناسی ارشدhttp://na_ya628.student.um.ac.ir
4یاراحمدیمیترا جغرافياکارشناسی ارشد
5یاربیاحسان تاريخکارشناسی ارشد
6یاربیهانیه علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://h.yarabbi.student.um.ac.ir
7یاربیرسول مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
8یارداربتول تاريخکارشناسی ارشد
9یارزادهاحمدشاه علوم سياسيکارشناسی ارشد
10یارعلیسبحانمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://sobhan.yarali.student.um.ac.ir
11یارمندسارااقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://yarmand.sara.student.um.ac.ir
12یاریبهنازریاضی محضدکتری (Ph.D)http://be_ya410.student.um.ac.ir
13یاریمهدی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
14یاریمحمد حافظ مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://yari.student.um.ac.ir
15یاری فردعلی اصغر مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://yarifard.student.um.ac.ir
16یاسریعلیرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
17یاسریعلیرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
18یاسمنی فریمانیملیحه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
19یاسمیشهین جغرافياکارشناسی ارشدhttp://sh.yasemi.student.um.ac.ir
20یاقوتیسمیرامهندسی صنایعکارشناسی ارشد