دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1یاحقیالهه شيميدکتری (Ph.D)http://elaheh_yahaghi.student.um.ac.ir
2یادگارخسرویهپروین زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://pa_ya199.student.um.ac.ir
3یادگارصالحینسرین تاريخکارشناسی ارشدhttp://na_ya628.student.um.ac.ir
4یادگاریمحسن مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://yadegari.student.um.ac.ir
5یاراحمدیمیترا جغرافياکارشناسی ارشد
6یاربیاحسان تاريخکارشناسی ارشد
7یاربیهانیه علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://h.yarabbi.student.um.ac.ir
8یارزادهاحمدشاه علوم سياسيکارشناسی ارشد
9یارعلیسبحانمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://sobhan.yarali.student.um.ac.ir
10یارمندسارااقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://yarmand.sara.student.um.ac.ir
11یاریبهنازریاضی محضدکتری (Ph.D)http://be_ya410.student.um.ac.ir
12یاریمهدی زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
13یاریمحمد حافظ مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://yari.student.um.ac.ir
14یاری فردعلی اصغر مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://yarifard.student.um.ac.ir
15یاسریعلیرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
16یاسریعلیرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
17یاسمیشهین جغرافياکارشناسی ارشدhttp://sh.yasemi.student.um.ac.ir
18یاقوتیعلیرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
19یاقوتی نیتفرشاد مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://farshad.yaghoutiniyat.student.um.ac.ir
20یامیحجت الله علوم داميدکتری (Ph.D)http://h.yami2009.student.um.ac.ir