دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیم زادهمجید----کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623038041
2ابراهیمی قیاس ابادفاطمهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613039047
3ازادروحهادی مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613738083
4اسماعیل پورزرمهریامیر مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513736045
5اشرفیفهیمه----کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613038022
6اقتداریسعیده مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423773030
7الامیحسین مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613738038
8امامیاناحمد مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413773055
9امانتی سیف ابادفاطمه----کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613038088
10انصاری فرداحمد مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513736090
11باغیملیحهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413088015
12بخشی دوامارزو مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413775051
13برات زاده پوستچیفریده----کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613038099
14بسکابادیزینب مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423773029
15بیت الامانیبهاره مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613736032
16بیگلری قوچان عتیقفاطمه----کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613038066
17بیگلری قوچان عتیقزهرا----کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513087010
18تقی زادهمحمدحسین مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513738041
19جعفرزاده جسمانیزهرا----کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523087017
20جعفریزهرا مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513738074