دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیمی قیاس ابادفاطمهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
2ازادروحهادی مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
3اسماعیل پورزرمهریامیر مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
4اسماعیلی موشکیمصطفی مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://mostafa.esmaeily.student.um.ac.ir
5اشرفیفهیمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.ashrafi.student.um.ac.ir
6اقتداریسعیده مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
7الامیحسین مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
8امامیانعطیه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://at.emamian.student.um.ac.ir
9امانتی سیف ابادفاطمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.amanati.student.um.ac.ir
10امیدیانجوادمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
11انصاریامیر مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
12انصاری فرداحمد مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
13باغیملیحهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشدhttp://malihe.baghi.student.um.ac.ir
14باقرپورفرشتهمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
15باقریعباسمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
16برات زاده پوستچیفریده محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.baratzadehpoustchi.student.um.ac.ir
17بیت الامانیبهاره مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://beytolamani.bahareh.student.um.ac.ir
18بیگلری قوچان عتیقفاطمه محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://fa.biglari.student.um.ac.ir
19بیگلری قوچان عتیقزهرا محيط زيستکارشناسی ارشدhttp://za_bi788.student.um.ac.ir
20تقی زادهمحمدحسین مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://mo.taghizadeh.student.um.ac.ir