دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۰۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آرامش مفردزهرا زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513739113
2آل طعمهبهاء طعمه عبدالعزیز زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523170017
3ابابکری حاجی ابادملاقاسمرحمان زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613739064
4ابراهیم بای سلامیمحمدمهدی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613140083
5ابراهیمیمرضیه زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613142012
6ابراهیمیمصطفی تاريخدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416179017
7ابراهیمیلیلی جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9113130012
8ابراهیمی تکلوبنفشه زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513147075
9ابراهیمی حسین زادهسارا زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9323147021
10ابراهیمی فردنعیمه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516140038
11ابراهیمی نوریایمان علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613189100
12ابن علیسمیه تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413183048
13ابوالحسن ریحانیالهه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613050093
14اثنی عشری کهنوجیمرتضی تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9123184033
15احسن مقدمکوثر زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426140015
16احمدخسرویامید زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413147022
17احمدزادهفاطمه زبان و ادبيات فرانسهکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~8813160055
18احمدزادهسحر جغرافيادکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116175055
19احمدزاده بزازسیامک جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513148056
20احمدیمریم سادات زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9526172022