دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آزادگان مهرمریم روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523241079
2ابدی کوشک مهدیناهید روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413246057
3ابراهیمیسمیه سادات روانشناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516099052
4ابراهیمیعلیرضاعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326243022
5ابراهیمی کوشک مهدیسمیهعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216254046
6ابوترابیسیده بهارهعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513254075
7احسانیارمین روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513899054
8احمدیخیرمحمد روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623241011
9احمدیمحمدعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626254012
10احمدی باغکیزینبعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423254030
11احمدی نوخندانسحر روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313258037
12احمدیان حسینینیلوفرعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423244014
13اخلاقیارزوعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9223256029
14اخوندیمحمدعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616254015
15ارخودی قلعه نوییمهدیعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616244022
16اردکانی مقدممسعود روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613899030
17ارفعیسیده فهیمهعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523249028
18ازاددیسفانیزهراعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416244037
19ازقندی شهریمجتبیعلم اطلاعات ودانش شناسیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626704028
20اساسیریحانه روانشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623241033