دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۴۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آب سالانمهدیعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066804181
2آدینههادیمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366799114
3آذربادحمیدرضاعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166821188
4آقا محمد حسین تجریشیزهرافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066805413
5آقائیحسنفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066805037
6آقامحمدیبنفشهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9266664045
7آقاییمسعودرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9266977010
8ابراهیم خانیحامدمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166881013
9ابراهیمیامیرفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366880049
10ابراهیمیانمهدیبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366889013
11احمدیرویاحقوق (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9263813022
12احمدیسید محمد رضاعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066801013
13احمدی افزادیزهرافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066805300
14اختریراحممهندسی عمران ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9263864036
15اخرتیبرات الهحقوق (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9263813033
16ادیبی سدهلیدازراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066854012
17ارجمنداتوساحقوق (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9363812163
18ارجمنداحمدجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366810018
19ارجمندبهارازادهزیست شناسی (بین الملل)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9163868223
20اردکانیانامیرحسینفیزیولوژی ورزشی (بین الملل)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9663722064