دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیمیمحمدرضا علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416608033
2ابراهیمیهیرش علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613608075
3ابراهیمی نیکحکیمه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~8916610034
4ابوالحسنی درونکلامعین پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626605037
5احمدیمریم پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426620034
6احمدیفاطمه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9016603036
7احمدی صالح بابرینادر پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426605019
8اراستهبهادر علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116608039
9اسحاقیرضابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626612032
10اسدالله پورکوثر پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513613065
11اسداللهیزهرا علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516609023
12اصولیعاطفه پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513605023
13افشاربحرابادعلی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416043034
14افشاری پورصدیقه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626620030
15افلاکیانفاطمه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416613032
16اقاباباییمحمد علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9016603025
17الامارهمسلم خیری ناجی علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516608020
18الزبیدیرافدبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426612014
19الشویلیانتخاب حمید عبد علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9526609053
20الهلالیمیعادجبارصاحب علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326608010