دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)
2ابراهیمی عارفیسحررياضي كاربرديکارشناسی ارشد
3ابویی مهریزیاحمدرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://aboiymehrizi.ahmad.student.um.ac.ir
4اجنوردیزینبریاضی محضکارشناسی ارشد
5احراری خلفوحیده آماردکتری (Ph.D)http://v.ahrari84.student.um.ac.ir
6احسانی سرخ ابادیاعظمریاضی محضدکتری (Ph.D)http://azam.ehsani65.student.um.ac.ir
7احمدحسام آماردکتری (Ph.D)
8احمدنیافیض ابادمهدیرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
9احمدیمصطفیرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
10احمدیالههریاضی محضکارشناسی ارشد
11احمدی نادیعادل آماردکتری (Ph.D)
12احمدی نیافائزه آمارکارشناسی ارشدhttp://faeze.ahmadiniya.student.um.ac.ir
13احمدیان مسکنسرین آمارکارشناسی ارشد
14اخلیخیراله آماردکتری (Ph.D)http://kh.okhli.student.um.ac.ir
15اخوان فاطمیسیده نرجس آمارکارشناسی ارشد
16اراسته شوراباحمدرياضي كاربرديکارشناسی ارشدhttp://arastehshoorab.student.um.ac.ir
17اراممریمریاضی محضکارشناسی ارشد
18ارزومندان مفردمهدیهرياضي كاربرديدکتری (Ph.D)http://arezoomandan.student.um.ac.ir
19ارمیمحمدرضا آمارکارشناسی ارشد
20ارمیانمهلارياضي كاربرديکارشناسی ارشد