دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۳۲۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1اباذریمحمدصالح شيميدکتری (Ph.D)
2ابدارعباس شيميدکتری (Ph.D)
3ابراهیم نژادیاسمن فيزيكکارشناسی ارشدhttp://ya_eb621.student.um.ac.ir
4ابراهیم نژادشهریمهلا زمين شناسيکارشناسی ارشد
5ابراهیمیثریا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ebrahimi.so.student.um.ac.ir
6ابراهیمیحسین زيست شناسيکارشناسی ارشد
7ابراهیمیامیر زيست شناسيکارشناسی ارشد
8ابراهیمیسمیرا شيميدکتری (Ph.D)http://s.ebrahimi014.student.um.ac.ir
9ابراهیمیمیلاد فيزيكکارشناسی ارشد
10ابراهیمیانسیه زيست شناسيکارشناسی ارشد
11ابراهیمی عراقاسراالسادات زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://asraalsadat.ebrahimiaragh.student.um.ac.ir
12ابراهیمی مقدمعاطفه شيميکارشناسی ارشد
13ابراهیمی پورزهرا فيزيكکارشناسی ارشد
14ابوالحسن نژادفاطمه زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://fa.abolhasannejad.student.um.ac.ir
15ابوالحسنی فرزهرا شيميکارشناسی ارشد
16ابوالقاسم پورسیده ارغوان شيميدکتری (Ph.D)http://abolghasempour.seiedeakram.student.um.ac.ir
17ابوبکریالیاس شيميدکتری (Ph.D)http://el.aboobakri.student.um.ac.ir
18ابوکفرح ناز فيزيكکارشناسی ارشدhttp://fa.abouk.student.um.ac.ir
19اتابکیربیع زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://atabaki.student.um.ac.ir
20اتحادکورش زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://kuroshettehadmail.student.um.ac.ir