دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابدانعلیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
2ابراهیم زادهمهدیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
3ابراهیمیمجیدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
4ابراهیمی تمیزکارمحمدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
5احتشام منشمرجانمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
6احسانی قهرمانلومحمدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
7احمدیسیدعلیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
8احمدیمحسنمهندسی مکانیک(مرکز آموزش الکترونیک)کارشناسی ارشد
9اختیاریحسینمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
10ارین فرمحمدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
11اسدزاده لطف ابادانامدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://anna.asadzadeh.student.um.ac.ir
12اسدیفاطمهمهندسی مکانیک(مرکز آموزش الکترونیک)کارشناسی ارشد
13اسدیسعیدمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
14اسدی خضرلومعصومهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ma_as376.student.um.ac.ir
15اسراریامیرمهدیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://am.asrari.student.um.ac.ir
16اسلامیحسنمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
17اشفته یزدیحساممدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://he_as840.student.um.ac.ir
18اصفهانیسیدعلیرضامهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
19افشارکارگرپونهمهندسی برق (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
20اقراری گیکلورضامهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد