دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیم زاده شیرازفرانکمعماريکارشناسی ارشد
2ابسالاننیلوفرمعماريکارشناسی ارشدhttp://niloufar.absalan.student.um.ac.ir
3اربابیحسیبمعماريکارشناسی ارشدhttp://ha_ar171.student.um.ac.ir
4ارین منشعارفهمعماريکارشناسی ارشدhttp://arianmanesh.student.um.ac.ir
5اسمعیلیبیتامعماريکارشناسی ارشدhttp://esmaeeli.bita.student.um.ac.ir
6اسکوئیانمهسامعماريکارشناسی ارشدhttp://oskouian.mahsa.student.um.ac.ir
7امامیانایدامعماريکارشناسی ارشدhttp://ayda.emamian.student.um.ac.ir
8انصاریمحمدمعماريکارشناسی ارشدhttp://ansari.mohamad.student.um.ac.ir
9ایکاییحمیدرضاشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://hamidreza.ikaee.student.um.ac.ir
10بافقی یزدیمحمدنعیممعماريکارشناسی ارشد
11برادران خلخالیریحانهمعماريکارشناسی ارشدhttp://reihaneh.baradarankhalkhali.student.um.ac.ir
12بهرامی فربهارهمعماريکارشناسی ارشدhttp://bahare.bahramifar.student.um.ac.ir
13تدیننسرینمعماريکارشناسی ارشد
14حامدمیرجعفریعاطفهمعماريکارشناسی ارشدhttp://atefeh.hamedmirjafari.student.um.ac.ir
15حسینیزینبشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://ze_ho940.student.um.ac.ir
16حسینیزینبشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://ze_ho940.student.um.ac.ir
17حسینیزینبشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://ze_ho940.student.um.ac.ir
18حسینیزینبشهرسازيکارشناسی ارشدhttp://ze_ho940.student.um.ac.ir
19حسینیمریممعماريکارشناسی ارشدhttp://maryam.hosseini1177.student.um.ac.ir
20حکمی حصاریبهزادمعماريکارشناسی ارشدhttp://b.hakamihesari.student.um.ac.ir