دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1اسمعیلیبیتامعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613790129
2اسکوئیانمهسامعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623790024
3امامیانایدامعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523790048
4بهرامی فربهارهمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613790016
5تدیننسرینمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413790032
6حسینیمریممعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513790029
7حکمی حصاریبهزادمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513790052
8خادم قایینیداودمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513790041
9خواجوئیانیسهمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613790152
10دانشورحسینینگارمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513790030
11درویشیحمیدرضامعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9213790058
12ربانیهدیمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423790028
13رحیمیرحیممعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613790050
14شاهینیوحیدهمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513790074
15شهابیریحانهمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413790010
16صادقیان لطف ابادکشکومریممعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413790021
17طالبیانعادلهمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613790049
18عاملی بافندهسروشمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623790046
19عبدالعلی زادهمرضیه ساداتمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613790038
20غفارنیامیلادمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523790026