دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1کابریمحمد مجد حقوقدکتری (Ph.D)http://mo_ka530.student.um.ac.ir
2کابلیابراهیم علوم سياسيکارشناسی ارشد
3کابلیعاطفه علوم اجتماعيکارشناسی ارشد
4کاتب دامغانیحسینمدیریتکارشناسی ارشدhttp://hossein.katebdamghani.student.um.ac.ir
5کاتبیمصطفیفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
6کاتبیمجیدرضا جغرافيادکتری (Ph.D)
7کاخکی بیدختیسهیلاریاضی محضکارشناسی ارشد
8کاخکی زاده کاخکیجلال زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://j.kakhkizadekakhki1366.student.um.ac.ir
9کاراموزحمیدرضا مهندسي برقکارشناسی ارشد
10کاراندیش مروستیسمیه شيميدکتری (Ph.D)http://somayeh.karandish.student.um.ac.ir
11کارگرمریمگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
12کارگرلیلا تاريخکارشناسی ارشد
13کارگرفاروق علوم داميدکتری (Ph.D)http://farogh.kargar.student.um.ac.ir
14کارگرحسن علوم داميدکتری (Ph.D)http://hassan.kargar.student.um.ac.ir
15کارگرشهرام زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
16کارگرسمانه زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://s.kargar6620.student.um.ac.ir
17کارگرمژگان علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://mo_ka714.student.um.ac.ir
18کارگرمحمدصادق جغرافيادکتری (Ph.D)
19کارگرموناروانشناسی مشاوره و تربیتیدکتری (Ph.D)
20کارگربهرابادیمحمدرضامعماريکارشناسی ارشدhttp://bahrabadi.mohammadreza.student.um.ac.ir