دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1چاجیامیر حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613231021
2چاجیمهرداد زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423335018
3چاجیمهناز جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9323647015
4چارلنک بختیاریفاطمه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626430012
5چاره ئیندا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623138035
6چاری صادقمسعود علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326194019
7چراغعلیریحانه مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413097027
8چراغی شویطیبه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216626039
9چربگومحمد رضامهندسی عمران ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9163862236
10چرخاببهاره تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413183037
11چرم فروشانعلیرضا فيزيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9323343029
12چزگیمریمعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613254073
13چشتیمرتضیعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366818089
14چشم میشیمحسن جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413646013
15چشمه قصابانیناهید علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416202046
16چشمیسیدمصطفی زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9226965012
17چشمیحمید زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516347028
18چشمیاکبر علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9016200071
19چمبریحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513466042
20چمنیمحمد تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613184025