دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1چاجیامیر حقوقکارشناسی ارشد
2چاجیعلیرضا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
3چاجیمهناز جغرافياکارشناسی ارشد
4چارلنک بختیاریفاطمه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://fatemeh.charlankbakhtiari.student.um.ac.ir
5چاره ئیندا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://charehei.neda.student.um.ac.ir
6چراغیاسما فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
7چراغی شویطیبه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://cheraghicheraghi-shavi.student.um.ac.ir
8چزگیمریممدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
9چشتیمرتضیعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
10چشمه قصابانیناهید علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://nahidcheshmehghasabanighasabani.student.um.ac.ir
11چشمیحبیبهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://cheshomihabi.student.um.ac.ir
12چشمیحمید زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://cheshomi.hamid.student.um.ac.ir
13چشمیاکبر علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)http://ak.cheshmi.student.um.ac.ir
14چشمیمهدی علوم اقتصاديدکتری (Ph.D)
15چمبریحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://hossein.chambari.student.um.ac.ir
16چمنیمحمد تاريخکارشناسی ارشد
17چمیانیمهلا زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://chamyani.mahla.student.um.ac.ir
18چنارانیعاطفهزمین شناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)
19چنارانیمهناز شيميکارشناسی ارشد
20چنارانیفرشتهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://fe_ch639.student.um.ac.ir