دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1واثقارزومدیریتکارشناسی ارشدhttp://ar_va423.student.um.ac.ir
2واجد ابراهیمیمحمدتقی علوم پايهدکتری (Ph.D)http://m.vajedebrahimi.student.um.ac.ir
3واحدیعادل حسابداريکارشناسی ارشد
4واحدیمهدی فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
5واحدیخدیجه فيزيكکارشناسی ارشد
6واحدی اغبلاغرضافقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدhttp://re_va141.student.um.ac.ir
7واحدی جوفائزهریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://fa_va204.student.um.ac.ir
8واحدی جووحید مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://vahid.vahedijoo.student.um.ac.ir
9واحدی نواییاوا اديان و عرفان تطبيقيدکتری (Ph.D)http://vahedinava.student.um.ac.ir
10واحدیانفاطمهزبان و ادبیات انگلیسی (بین الملل )کارشناسی ارشد
11وارسته کجوریانمریم زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ma.varasteh.student.um.ac.ir
12واسعیسمیه فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
13واسعیسارارياضي كاربرديکارشناسی ارشد
14واشقانی فراهانیمحمدشریفزمین شناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://msvfmsvf.student.um.ac.ir
15واشیمصطفی خز عل حقوقکارشناسی ارشدhttp://mu_wa385.student.um.ac.ir
16واشیمصطفی خز عل حقوقکارشناسی ارشدhttp://mu_wa385.student.um.ac.ir
17واشیمصطفی خز عل حقوقکارشناسی ارشدhttp://mu_wa385.student.um.ac.ir
18واشیمصطفی خز عل حقوقکارشناسی ارشدhttp://mu_wa385.student.um.ac.ir
19واعظ طبسیعلی جغرافيادکتری (Ph.D)http://ali.vaeztabasi.student.um.ac.ir
20واعظ موسویسید محمد مهدی علوم اجتماعيکارشناسی ارشد