دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۱۴۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ماروسیعلی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513140052
2ماروسیمحمد مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513454042
3ماستیانیرویاریاضی کاربردی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066859039
4مافی نژادعمادعلوم اقتصادی (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9463808074
5مال امیرینعمت جغرافيادکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316199028
6مالدارکاریزیمهدی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413140065
7مالمیرمحمدرضا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523423124
8مالکیمحمدبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616612068
9مالکیمنظرریاضی محض (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166838127
10مالکی خلیل ابادملیحه جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523646029
11مالکی خلیل ابادشیرینمدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613013052
12ماه تابانیایدین علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326509029
13ماه گلیسمیه مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513738030
14ماهودیملیحه مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626402016
15مبارکی شادیابهدیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613029021
16مباشرپورپریناز علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623083035
17مبلیاحمدرضا زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326964017
18مبهوت مقدمتوحیدتربیت بدنی و علوم ورزشی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9266975025
19مبینسپهرمدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413238015
20متاجی نیمورعلیهعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416254031