دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1لاری طرقیمرجانمهندسی صنایعکارشناسی ارشد
2لاری یزدیپوریا فيزيكکارشناسی ارشدhttp://puria.lariyazdi.student.um.ac.ir
3لاریجانیشمیمعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://shamim.larijani.student.um.ac.ir
4لازممحمد جمعه حقوقکارشناسی ارشد
5لالیان پورامیر مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
6لامسهمیلادبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
7لاهوتیسیدمحمدعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
8لایق خویدکیسیده نگار مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشد
9لبافیسیده فاطمه مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://sf.labbafi.student.um.ac.ir
10لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
11لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
12لسانیزینب زيست شناسيدکتری (Ph.D)
13لشکرینرگس تاريخکارشناسی ارشدhttp://narges.lashkari.student.um.ac.ir
14لشکریاحمد حقوقکارشناسی ارشدhttp://ah_la517.student.um.ac.ir
15لشکریمهدی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mahdilashkari.student.um.ac.ir
16لشکری دربندیمصطفی تاريخکارشناسی ارشد
17لشگریمرتضیمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://morteza.lashgari.student.um.ac.ir
18لطفعلی ثانیشهرزادعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sh_lo522.student.um.ac.ir
19لطفعلی کهنه قوچانهانیه زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://ha_lo44.student.um.ac.ir
20لطفیمجتبیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://mo_lo214.student.um.ac.ir