دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1لاریزهرا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~8926335028
2لاریجانیشمیمعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616949033
3لباف خانیکیهادی علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513189055
4لبافیسیده فاطمه مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616411054
5لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516617032
6لسانیزینب زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516045027
7لشکریاحمد حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613231032
8لشکریمهدی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623423111
9لشکری دربندیمصطفی تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613184036
10لشکری پورزهرامهندسی صنایع ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9463067031
11لشگریمرتضیمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513734027
12لطفعلی ثانیشهرزادعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066801159
13لطفیمجتبیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616929013
14لطفیلعیاعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613050037
15لطفیحدیثه علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613009067
16لطفیحمیدهعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616254048
17لطفیعطیهمهندسی صنایعکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623066069
18لطفیمحمدعلیمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613734069
19لطفیمسعود مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613657061
20لطفی خاچکیطاهره علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616194050