دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1لاریزهرا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://zahra.lari.student.um.ac.ir
2لاری یزدیپوریا فيزيكکارشناسی ارشدhttp://puria.lariyazdi.student.um.ac.ir
3لاریجانیشمیمعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://shamim.larijani.student.um.ac.ir
4لالیان پورامیر مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
5لامسهمیلادبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
6لاهوتیسیدمحمدعلوم مهندسی آبکارشناسی ارشد
7لباف خانیکیهادی علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://hadi.labbafkhaniki.student.um.ac.ir
8لبافیسیده فاطمه مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://sf.labbafi.student.um.ac.ir
9لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
10لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
11لسانیزینب زيست شناسيدکتری (Ph.D)
12لشکرینرگس تاريخکارشناسی ارشدhttp://narges.lashkari.student.um.ac.ir
13لشکریمهدی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mahdilashkari.student.um.ac.ir
14لشکری دربندیمصطفی تاريخکارشناسی ارشد
15لشکری پورزهرامهندسی صنایع ( بین الملل )کارشناسی ارشد
16لشگریمرتضیمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://morteza.lashgari.student.um.ac.ir
17لطفعلی ثانیشهرزادعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sh_lo522.student.um.ac.ir
18لطفعلی کهنه قوچانهانیه زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://ha_lo44.student.um.ac.ir
19لطفیمجتبیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیدکتری (Ph.D)http://mo_lo214.student.um.ac.ir
20لطفیلعیاعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://laya.lotfi.student.um.ac.ir