دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1لاریزهرا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://zahra.lari.student.um.ac.ir
2لاری طرقیمرجانمهندسی صنایعکارشناسی ارشد
3لاری یزدیپوریا فيزيكکارشناسی ارشدhttp://puria.lariyazdi.student.um.ac.ir
4لاریجانیشمیمعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://shamim.larijani.student.um.ac.ir
5لالیان پورامیر مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
6لامسهمیلادبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
7لاهوتیسیدمحمدعلوم مهندسی آبکارشناسی ارشد
8لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
9لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
10لسانیزینب زيست شناسيدکتری (Ph.D)
11لشکرینرگس تاريخکارشناسی ارشدhttp://narges.lashkari.student.um.ac.ir
12لشکریاحمد حقوقکارشناسی ارشدhttp://ah_la517.student.um.ac.ir
13لشکریمهدی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mahdilashkari.student.um.ac.ir
14لشکری دربندیمصطفی تاريخکارشناسی ارشد
15لشکری پورزهرامهندسی صنایع ( بین الملل )کارشناسی ارشد
16لشگریمرتضیمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://morteza.lashgari.student.um.ac.ir
17لطفعلی ثانیشهرزادعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sh_lo522.student.um.ac.ir
18لطفعلی کهنه قوچانهانیه زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://ha_lo44.student.um.ac.ir
19لطفیمجتبیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیدکتری (Ph.D)http://mo_lo214.student.um.ac.ir
20لطفیفهیمهعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشد