دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1طارشعلی جابر طارش مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523665035
2طاقتیسعید زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513142047
3طاقه چیاننگین زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616626064
4طالاریمهلا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613454062
5طالب العلمافشینمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166873139
6طالب پورحسین خاكشناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316587017
7طالب پورزهرا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516423067
8طالبان زادهمحمدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573649727
9طالبیسیدابوالفضل حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513232037
10طالبیفاطمه کبری فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516908025
11طالبیعلیریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316917020
12طالبینرجس فيزيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313300016
13طالبیرضا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513405158
14طالبیمهسا مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613438135
15طالبیفایزه خاكشناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413079014
16طالبی ایلخچیدامون تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413183015
17طالبی زادهسیده مهساعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513254097
18طالبی فرعلی محمد علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626194013
19طالبی فردمهدیفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423282036
20طالبی مظاهریعمادالدین زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523739063