دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ضابطی پورمحمد زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://m.zabetipour.student.um.ac.ir
2ضابطیان حسینیمهسا علوم داميدکتری (Ph.D)http://mahsazabetian.student.um.ac.ir
3ضرابیرحیممهندسی برق (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://rahim.zarrabi.student.um.ac.ir
4ضرابیسعیدمهندسی شیمی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://saeid.zarrabi.student.um.ac.ir
5ضرابیمسعود مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
6ضرابی رادشهلا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://shahla.zarrabirad.student.um.ac.ir
7ضرغامی مقدممریمباغبانی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
8ضعیفمحدثه روانشناسيکارشناسی ارشد
9ضمائمی فردمرضیه مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://ma.zamaemifard.student.um.ac.ir
10ضمیریرضوانمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://re_zamiri.student.um.ac.ir
11ضمیری ندافامیرحسینفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
12ضمیری نقرهعمادمهندسی صنایعدکتری (Ph.D)
13ضیاءقریشیسیده شوکتعلوم تربیتیکارشناسی ارشدhttp://sh.ziaghoreishi.student.um.ac.ir
14ضیاءقریشیسیده شوکتعلوم تربیتیکارشناسی ارشدhttp://sh.ziaghoreishi.student.um.ac.ir
15ضیائیسبحانمهندسی مکانیک(مرکز آموزش الکترونیک)کارشناسی ارشد
16ضیائی سی سختحسین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://hossein.ziyaeesisakht.student.um.ac.ir
17ضیاالحقسیدمحمدسعید مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://ziaalhagh.student.um.ac.ir
18ضیاالدینی دشتخاکیسکینه علوم پايهکارشناسی ارشد
19ضیاالدینی دشتخاکیمریمریاضی محضدکتری (Ph.D)http://ma.ziyaaddini.student.um.ac.ir
20ضیاالدینی دشتخاکیعلیزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ali.ziaaddinidashtekhki.student.um.ac.ir