دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1صائب نیاندا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ne_sa299.student.um.ac.ir
2صائبی زادهشهربانو زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://sh.saebizadeh.student.um.ac.ir
3صابرعبدالتوابمدیریتکارشناسی ارشد
4صابرامین مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://asaber.student.um.ac.ir
5صابرمحمدرضا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://mohamadreza.saber.student.um.ac.ir
6صابرزادهزهرا آماردکتری (Ph.D)
7صابرمجتهدیفاطمه حسابداريکارشناسی ارشدhttp://fateme.sabermojtahedi.student.um.ac.ir
8صابرمقدم نظام دوستامین زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://sabermoghadamnezamdost.student.um.ac.ir
9صابریامیر زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://asaberi.student.um.ac.ir
10صابریداودفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
11صابریزینب فيزيكکارشناسی ارشد
12صابریایمان خاکشناسیدکتری (Ph.D)
13صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
14صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
15صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
16صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
17صابریامینمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
18صابریسارهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://s.saberi.student.um.ac.ir
19صابریاحمد مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://ahmad.saberi.student.um.ac.ir
20صابری تنسوانانیسه مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://saberitanasvan.anise.student.um.ac.ir