دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1سابقیساجدهعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613244013
2سابقیهادیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573724558
3ساجدیمریم جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613138038
4ساجدیکیهان مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~8626413014
5ساجدی نسبفاطمه فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623124051
6ساختمان پوربلوکیشریف مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513062073
7ساداتسیدمسعود حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623231084
8ساداتسعید مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326479022
9سادات حسینیسیدمحمدزبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573052468
10سادات حسینیسیدحسینمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9473724130
11سادات فریزنیمحمد زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326637020
12ساداتی فرسیدسروش مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513423116
13سادهصدیقه فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513049123
14سادیناحمدمهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516278017
15سارانیحمیدزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9366817064
16سارانیامیرزراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066853042
17سارانیحسین زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9226964019
18سارانیسبحان مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613024060
19سارانیعبدالصمد مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613101057
20ساری عارفیمعصومه سادات فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316908052