دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1زاجمرضیهریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116945031
2زاجیزهرا سعدون زاجی تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523184057
3زارعسمانه علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513239107
4زارعمعصومهریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9126916017
5زارعحسین زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216965048
6زارعمژگان زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316331019
7زارعخدیجه علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116608028
8زارعمحمود مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513736034
9زارعملیحه مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423057073
10زارععاطفه مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613441025
11زارع الیاتوالهام جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513188018
12زارع بیدکیعلی معارف اسلاميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216122076
13زارع حسن ابادیمریم زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~8916335032
14زارع زادهمحبوبهمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166881079
15زارع زاده خیبریشیوا روانشناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316240093
16زارع زاده مهریزیمحمدمهدی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326617011
17زارع زردینیمرضیهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613622268
18زارع قاطرگتورنسجاد مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513659047
19زارع مهرجردیراحله علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616194072
20زارع مهرجردیمسعود علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616194083