دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۹۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1زائرمیریستایش مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
2زاده بیرجندیسحر مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://sa.zadehbirjandi.student.um.ac.ir
3زارعسمانه علوم اقتصاديکارشناسی ارشد
4زارعحسین زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://h_zare.student.um.ac.ir
5زارعمژگان زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://mojgan.zare.student.um.ac.ir
6زارعخدیجه علوم پايهدکتری (Ph.D)http://khadije.zare.student.um.ac.ir
7زارعمحمود مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://mahmoodzare.student.um.ac.ir
8زارعملیحه مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://malihe.zare.student.um.ac.ir
9زارععاطفه مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://zare.atefe.student.um.ac.ir
10زارع الیاتوالهام جغرافياکارشناسی ارشدhttp://el_za766.student.um.ac.ir
11زارع حسن ابادیمریم زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ma_za586.student.um.ac.ir
12زارع حقیقیمرضیه زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://m.zarehaghighi125.student.um.ac.ir
13زارع زادهمحبوبهمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)
14زارع زاده خیبریشیواروان شناسیدکتری (Ph.D)http://zarezadehkheibari.shiva.student.um.ac.ir
15زارع زردینیمرضیهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
16زارع سلطانیمحمدامین مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://aminsoltani.student.um.ac.ir
17زارع قاطرگتورنسجاد مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
18زارع مهرجردیمسعود علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://m.zare.student.um.ac.ir
19زارع مهرجردیراحله علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)
20زارع میرک آبادهدیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیدکتری (Ph.D)http://ho_za9.student.um.ac.ir