دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1خاتم منشافشین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://af_kh312.student.um.ac.ir
2خاتمیفاطمه زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.khatami.student.um.ac.ir
3خاتمیسیده سمیه جغرافيادکتری (Ph.D)http://seyyedehsomayeh.khatami.student.um.ac.ir
4خاتمیابوالفضل حسابداريکارشناسی ارشدhttp://ab.khatami.student.um.ac.ir
5خاتمیمحمدصادق زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
6خاتمیفاطمه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://fa.khatami.student.um.ac.ir
7خاتمیسیدسعید زيست شناسيکارشناسی ارشد
8خاتمیفاطمه ساداتمطالعات برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد
9خاتمیسیدمجیدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
10خاتمی نژادسیدعلیعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://khataminejad.student.um.ac.ir
11خاتمیاننویدزراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://navid.khatamian.student.um.ac.ir
12خادمازادهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیدکتری (Ph.D)http://az_kh113.student.um.ac.ir
13خادمحمید حسابداريدکتری (Ph.D)http://hamid.khadem.student.um.ac.ir
14خادمفاضلهعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://fazelehkhadem.student.um.ac.ir
15خادمفرشتهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://fe_kh580.student.um.ac.ir
16خادمزینب مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://z.khadem.student.um.ac.ir
17خادم شرقییاسمن جغرافياکارشناسی ارشد
18خادم قایینیداودمعماريکارشناسی ارشدhttp://davood.khadem.student.um.ac.ir
19خادم لوعلیرضارفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://al_kh771.student.um.ac.ir
20خادم نبیمیرمحمد زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://mi.khademnabi.student.um.ac.ir