دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1حائری اسدیفاطمهعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513050062
2حاتم نژاداحسان مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523063028
3حاتمیصدیقهفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316100070
4حاتمیقاسم زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513335042
5حاتمیالهه شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416314018
6حاتمیحدیث خاكشناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216588067
7حاتمیثمانه علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626083011
8حاتمیمصطفیمهندسی برق (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573658342
9حاتمی توپکانلومجتبی تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513182043
10حاتمی گروهعمادعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216263069
11حاتمی گوربندیمهرانبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513744065
12حاتمیانهدایتفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623283035
13حاج احمدی پوررفسنجانیمژده زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9526644043
14حاج حسینیمهدیهفیزیولوژی ورزشیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626281015
15حاج زاده غلامیزهراعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523244078
16حاج غنیحمیدرضا زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613030073
17حاج محمدیمرضیه علوم داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416948034
18حاج میرزاییمریم ساداتعلوم مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523740015
19حاجبیالنازعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066801035
20حاجبیسیدعلیرضا زبان و ادبيات فرانسهکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613161073