دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1جابرحسن مجلی جابر زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)
2جابرساره زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
3جابریسجادرفتار حرکتیکارشناسی ارشد
4جابریعلی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://jaberi.student.um.ac.ir
5جاجرمیوحیدبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://va_ja138.student.um.ac.ir
6جاجرمینگار مهندسي شيميکارشناسی ارشد
7جادریزینب علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://zeinab.jaderi.student.um.ac.ir
8جازععلی عبدالکریم علوم اقتصاديکارشناسی ارشد
9جاسممسلم محمد موسی زيست شناسيکارشناسی ارشد
10جالبحامد زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
11جامع کردکندیفاطمهمدیریتکارشناسی ارشد
12جامچیزینبعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
13جامیزهرا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://zahrajami1375.student.um.ac.ir
14جامیمحمد یوسفاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)
15جامیمحمد احسان علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://mo_ja82.student.um.ac.ir
16جامیروهیناروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
17جامیخواجه معروفمدیریتکارشناسی ارشد
18جامیاحمد بلال مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://belaljami.student.um.ac.ir
19جامینجمه علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://na.jami.student.um.ac.ir
20جامی الاحمدینگین تاريخکارشناسی ارشد