دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ثابتشادی آمارکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513395160
2ثابت امیریفریده ساداتزبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573051294
3ثابت بیرجندیمجتبی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523415046
4ثابت بیرجندیاحسان فيزيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513769013
5ثابت سروستانیحسین شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116315028
6ثابت سروستانینسرینمهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316278011
7ثابتینرگسعلوم خاککارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513733079
8ثابتی میبدجلال شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523950020
9ثابتی نوقابیزهرا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616613027
10ثامریشقایق علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623621080
11ثانویحمیده فيزيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523769010
12ثانیهادی زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516150032
13ثانی حیدریعلی رضااقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616071014
14ثبوتیمحمدجواد مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616430071
15ثروتی فریمانیعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9023423088
16ثریایسیدمحمود زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623030014
17ثقفی بیناباجعطیهرياضي كاربرديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423396015
18ثقه الاسلامپریسافیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513282026
19ثمره حسینعلی نژادمهشید زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513650039
20ثمره موسویسعیده علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326609013