دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1تابش فرلیلا زبانشناسي همگانيدکتری (Ph.D)
2تابعیمنصوره اديان و عرفان تطبيقيکارشناسی ارشد
3تابندهمجیدمدیریتکارشناسی ارشدhttp://majid.tabandeh.student.um.ac.ir
4تاتارینازنینمدیریتکارشناسی ارشدhttp://na.tatari.student.um.ac.ir
5تاج ابادیمحمد مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://m.tajabadi.student.um.ac.ir
6تاج ابادیامیرمسعودمهندسی مکانیک ( بین الملل )کارشناسی ارشد
7تاج بخشیانمریم زمين شناسيدکتری (Ph.D)
8تاجورکمال الدین حقوقکارشناسی ارشد
9تاجیسکینه علوم سياسيکارشناسی ارشد
10تاجی اقایهکبری شيميکارشناسی ارشد
11تاجیانیثنا مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://sa_ta354.student.um.ac.ir
12تاجیکوحید زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://v.tajik.student.um.ac.ir
13تاجیکمرضیه فيزيكکارشناسی ارشد
14تاجیکمحمدمهدی مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://mmtajik.student.um.ac.ir
15تاجیکتهمینه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ta.tajik.student.um.ac.ir
16تاجیک طوغانکبری علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
17تاجیک طوغانکبری علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
18تارانرگسعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://narges.tara.student.um.ac.ir
19تارخمحمدامین مهندسي شيميکارشناسی ارشد
20تارخزهرا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد