دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1تابش فرلیلا زبانشناسي همگانيدکتری (Ph.D)
2تابعیمنصوره اديان و عرفان تطبيقيکارشناسی ارشد
3تابندهمجیدمدیریتکارشناسی ارشدhttp://majid.tabandeh.student.um.ac.ir
4تاتاریشهرهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sh.tatari.student.um.ac.ir
5تاتاریمرتضی فيزيكدکتری (Ph.D)http://morteza.tatari.student.um.ac.ir
6تاتارینازنینمدیریتکارشناسی ارشدhttp://na.tatari.student.um.ac.ir
7تاج ابادیامیرمسعودمهندسی مکانیک ( بین الملل )کارشناسی ارشد
8تاج بخشیانمریم زمين شناسيدکتری (Ph.D)
9تاجورکمال الدین حقوقکارشناسی ارشد
10تاجیسکینه علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://sa.taji.student.um.ac.ir
11تاجی اقایهکبری شيميکارشناسی ارشد
12تاجیانیثنا مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://sa_ta354.student.um.ac.ir
13تاجیکوحید زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://v.tajik.student.um.ac.ir
14تاجیکمرضیه فيزيكکارشناسی ارشد
15تاجیکمحمدمهدی مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://mmtajik.student.um.ac.ir
16تاجیکتهمینه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ta.tajik.student.um.ac.ir
17تاجیک طوغانکبری علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
18تاجیک طوغانکبری علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
19تارانرگسعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://narges.tara.student.um.ac.ir
20تارخمحمدامین مهندسي شيميکارشناسی ارشد