دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1باانصاف ارومیهکیانا علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613009045
2باب الحکمیامیرحسین مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413430055
3بابائیجوادجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066810503
4بابائیمهسا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423423057
5بابائیسمیرا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613430153
6بابااحمدی میلانیهادیزراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066853020
7باباجان پورعزیزیمحمد مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613442039
8بابادیامینعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116249016
9بابازادهافشین علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516632013
10بابازاده طلوتیسمانه فيزيكدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9126306013
11باباپورمرضیه مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613430197
12باباپورسکهرضا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613027047
13باباپورعلی آبادیآزاده مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9286480012
14باباپورچالکیابوالفضلعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513753044
15باباکردیندا زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513591033
16باباییمریم علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413239052
17باباییامنهریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216958054
18باباییهادی شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513950067
19باباییمحمد مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513730025
20بابایی زارچملیحه شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426317014