انتشار کتاب جویبار لحظه ها از دکتر محمد جعفر یاحقی،استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

انتشار کتاب جویبار لحظه ها از دکتر محمد جعفر یاحقی،استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد با ترجمه دکتر محمد افروز عالم، از استادان زبان و ادبیات فارسی در کشمیر هند. در کنار مقدمه های مولف و مترجم و پرفسور سید عین الحسن، رئیس فعلی دانشگاه مولانا آزاد حیدرآباد منتشر شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه