دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیمیکیارش پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://kiarash.ebrahimi97.student.um.ac.ir
2احمدیفائزه پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
3احمدیکتایونبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://katayoun.ahmadi.student.um.ac.ir
4اخطاری زاده سیاه پوشمریم علوم پايهکارشناسی ارشد
5اسداللهیزهرا علوم پايهدکتری (Ph.D)http://zahra.assadollahi.student.um.ac.ir
6اسماعیل زادهامجد علوم پايهدکتری (Ph.D)
7افشاری پورصدیقه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://se.afsharipour.student.um.ac.ir
8اقا باباییمرضیهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://marzieh.babaei.student.um.ac.ir
9الشیخمحاسن یوسف احمدبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://mehsinyousifahmed.alsheikh.student.um.ac.ir
10العیسیحیدر نعمه طهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://hayder.aliessa.student.um.ac.ir
11اللاوندیسیناء جابر علوان پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://se_al391.student.um.ac.ir
12اللهیراضیهبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://razieh.elahi.student.um.ac.ir
13الهاشمیجعفر جوده کریمبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
14الیاسینحسن علوم پايهدکتری (Ph.D)http://ha_al469.student.um.ac.ir
15الیاسینحسن علوم پايهدکتری (Ph.D)http://ha_al469.student.um.ac.ir
16الیاسینحسن علوم پايهدکتری (Ph.D)http://ha_al469.student.um.ac.ir
17الیاسینحسن علوم پايهدکتری (Ph.D)http://ha_al469.student.um.ac.ir
18امیدینسابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://ne_om732.student.um.ac.ir
19امیرینیکتابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://niktaamiri.student.um.ac.ir
20اکبرنژادفاطمهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://fa_ak758.student.um.ac.ir