دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۳۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آرزوصفی الله جغرافياکارشناسی ارشد
2آسمانیفاطمه علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.asemani_student.student.um.ac.ir
3ائینفاطمه جغرافياکارشناسی ارشد
4ابراهیمیامید جغرافياکارشناسی ارشدhttp://om_eb791.student.um.ac.ir
5ابراهیمی پورعلی تاريخکارشناسی ارشد
6ابوالفضلینجیب الله علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)
7ابوصلالنادیه ثامر خضیر زبان انگلیسیدکتری (Ph.D)
8ابویسانیفاطمه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://abavisani.fa.student.um.ac.ir
9احسانیریحانه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
10احسانیعبدالحمید زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://ab_eh136.student.um.ac.ir
11احمدیمریم ساداتمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
12احمدیمریم ساداتمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیریhttp://ma.ahmadi.student.um.ac.ir
13احمدیمریم سادات زبان انگلیسیدکتری (Ph.D)http://maryam.ahmadi.student.um.ac.ir
14احمدیعلی رضا تاريخکارشناسی ارشد
15احمدیغزاله جغرافياکارشناسی ارشدhttp://ghazaleh.ahmadi.student.um.ac.ir
16احمدیشفیقه جغرافيادکتری (Ph.D)http://sh11ahmadi.student.um.ac.ir
17احمدیشهریار زبان انگلیسیکارشناسی ارشدhttp://shahriarahmadi2001.student.um.ac.ir
18احمدیریحانه زبانشناسیدکتری (Ph.D)http://ra_ah746.student.um.ac.ir
19احمدی سینائیمحمد زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
20اخلاقی باقوجریاحمد زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)