دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۷۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آریافرثمین زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://saminaryafar4021356087.student.um.ac.ir
2آزادفاطمه شيميکارشناسی ارشد
3آقاسی زاده شعربافمهرداد زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://aghasizadeh.student.um.ac.ir
4اباذریمحمدصالح شيميدکتری (Ph.D)http://saleh.abazari9516312076.student.um.ac.ir
5ابراهیم زادهدانیال شيميکارشناسی ارشدhttp://da_eb172.student.um.ac.ir
6ابراهیمیثریا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ebrahimi.so.student.um.ac.ir
7ابراهیمیسمیرا شيميدکتری (Ph.D)http://s.ebrahimi014.student.um.ac.ir
8ابراهیمی علی ابادیعلی زيست شناسيکارشناسی ارشد
9ابوکفرح ناز زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://farahnaz.abouk.student.um.ac.ir
10اتحادعطا زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://at_et233.student.um.ac.ir
11اثناعشریفاطمه فيزيكکارشناسی ارشدhttp://fa_as169.student.um.ac.ir
12احدی فرکوشامین فيزيكدکتری (Ph.D)http://amin.ahadi.student.um.ac.ir
13احسان نیافاطمه زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.ehsanniya.student.um.ac.ir
14احسانی نیاکیوان فيزيكدکتری (Ph.D)
15احسنی مرغزارطهورا زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://tahoura.ahsani.student.um.ac.ir
16احمدزادهجواد زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://javad.ahmadzadeh.student.um.ac.ir
17احمدزاده خضر آبادیمحسن شيميدکتری (Ph.D)http://ahmadzade538.student.um.ac.ir
18احمدسرائیمهناز فيزيكکارشناسی ارشد
19احمدنیاحنانه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://h.ahmadnia1990.student.um.ac.ir
20احمدیریحانه فيزيكکارشناسی ارشد