دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آسالمریمفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://maryam.asal.student.um.ac.ir
2ابراهیمیفرهادرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://farhad.ebrahimi.student.um.ac.ir
3ابریشمیسیدعلیرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)
4احمدمیریمریمرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://maryam.ahmadmiri.student.um.ac.ir
5احمدیرسولرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://ra_ah883.student.um.ac.ir
6احمدی زادهاحمدفیزیولوژی ورزشیدکتری (Ph.D)http://ahmad.ahmadizadeh.student.um.ac.ir
7ازادمنجیریامیرعباسرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://amirazadmanjiri.student.um.ac.ir
8ازبک زائیرقیهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://ozbakzaye.roghayeh.student.um.ac.ir
9اسحاقیاناحمدرضافیزیولوژی ورزشیدکتری (Ph.D)http://ahmadrezaeshaghian.student.um.ac.ir
10اسدیپریسافیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://p.asadi.student.um.ac.ir
11اسدیعلیرضافیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://alirezaasadi45.student.um.ac.ir
12اسکندری تربقانمصطفیرفتار حرکتیکارشناسی ارشد
13اسماعیلیمحمدعلیفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
14اسماعیلیمعینفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://moein.esmaeili.student.um.ac.ir
15اسمعیلی محزونملیحهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
16اشتریرضافیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://rezaashtari.student.um.ac.ir
17اصغریمریم ساداتفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
18افلاکیابوالفضلرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://ab_af936.student.um.ac.ir
19اکبرزادهبهنازرفتار حرکتیکارشناسی ارشد
20اکبری خضرییگانهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://yegane.akbarikhezri.student.um.ac.ir