دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1زرنگیان خیبریآرشبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://arash.zerangiankheybari1.student.um.ac.ir
2بازمانی ممقانیاحد پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
3لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
4لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
5فیروزهارزو پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://arezo.firozeh.student.um.ac.ir
6نقیبیارسلان پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
7کیوانلو شهرستانکیاسما پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://asma.keyvanloushahresrtanaki.student.um.ac.ir
8مریخی اردبیلیالهامبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://elham.merrikhiardebili.student.um.ac.ir
9ولویالهام علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
10ولویالهام علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://el.valavi.student.um.ac.ir
11خیاطیان یزدیالههبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
12سراوانی پاکالههبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://saravanipak.elahe.student.um.ac.ir
13اسماعیل زادهامجد علوم پايهدکتری (Ph.D)
14دلفیامل جبار مطر پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://am_da185.student.um.ac.ir
15حسن زاده خوشامنه علوم پايهدکتری (Ph.D)
16فضلیامید پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://om_fa369.student.um.ac.ir
17عربامیربهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
18فردی احمدسرائیامیرحسین پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://fardi.am.student.um.ac.ir
19راه داریامین علوم پايهدکتری (Ph.D)http://amin.rahdari.student.um.ac.ir
20سجادیان جاغرقانسیه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی