دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1حسینیسیده فائزهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
2حسینیسیده فائزهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
3حسینیسیده فائزهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
4حسینیسیده فائزهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
5حسینیسیده فائزهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
6حسینیسیده فائزهمدیریت (کالج دانشگاه)دانشپذیری
7خان زادهپوریا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://po_kh583.student.um.ac.ir
8خان زادهپوریا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://po_kh583.student.um.ac.ir
9سجادیان جاغرقانسیه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
10سجادیان جاغرقانسیه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
11عزیزیسپهر علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
12عزیزیسپهر علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://sepehr.azizi.student.um.ac.ir
13علوی زادهسیدحسین پاتوبيولوژيدکترای تخصصی
14علوی زادهسیدحسین پاتوبيولوژيدکترای تخصصی
15کمالی صادقیانهلیا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://helia.kamalisadeghian.student.um.ac.ir
16کمالی صادقیانهلیا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
17کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
18کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
19کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
20کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی