دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1بخشی زادهعبدالحمید علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
2خان زادهپوریا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://po_kh583.student.um.ac.ir
3خان زادهپوریا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://po_kh583.student.um.ac.ir
4سجادیان جاغرقانسیه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
5سجادیان جاغرقانسیه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
6عبدیحامد علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری دستیاریhttp://hamed.abdi.student.um.ac.ir
7عبدیحامد علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری دستیاری
8عزیزیسپهر علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
9عزیزیسپهر علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://sepehr.azizi.student.um.ac.ir
10کمالی صادقیانهلیا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://helia.kamalisadeghian.student.um.ac.ir
11کمالی صادقیانهلیا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
12کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
13کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
14کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
15کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
16کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
17کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
18لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
19لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
20ولویالهام علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی