دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
161کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
162کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
163کیوانلو شهرستانکیاسما پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://asma.keyvanloushahresrtanaki.student.um.ac.ir
164لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
165لجمیریاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)
166مافی گلچینمریم پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://maryam.mafigolchin.student.um.ac.ir
167محروقیسیده شهرزاد پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://shahrzadmahroughi1995.student.um.ac.ir
168محمدیحامدبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://mohammadi.hamed.student.um.ac.ir
169محمدیمونابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://mona.mohammadi.student.um.ac.ir
170محمدی قشلاقفرهاد علوم پايهدکتری (Ph.D)http://farhad.mohammadi.student.um.ac.ir
171مدیری یزدیمهدیه علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://mahdie.modiriyazdi.student.um.ac.ir
172مرتضوی مقدمفائزه الساداتبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://fa_mo644.student.um.ac.ir
173مریخی اردبیلیالهامبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://elham.merrikhiardebili.student.um.ac.ir
174مصطفائیمریمبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
175مفتاحی ملایعقوببهاره پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://b.meftahi.m.student.um.ac.ir
176منتخب فراهیزهره پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://montakhabfarahi.zohreh.student.um.ac.ir
177منیری مقدم عنبرانرضا علوم پايهدکتری (Ph.D)http://reza.moniri.student.um.ac.ir
178مومنمنابهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
179مومنینرگس پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://momni.nargas.student.um.ac.ir
180مهرورزطاهره علوم پايهدکتری (Ph.D)http://t.mehrvarz.student.um.ac.ir