دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
141فیروزهارزو پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://arezo.firozeh.student.um.ac.ir
142فیروزهانوشبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://firozeh.anoosh.student.um.ac.ir
143فیض الهیمعصومه علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://ma_fe913.student.um.ac.ir
144قادریپویا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://pouya.ghaderi.student.um.ac.ir
145قاسمیپریا پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://parya.ghasemi.student.um.ac.ir
146قاسمی نیکانمریم علوم پايهکارشناسی ارشد
147قاسمیان نژاد جهرمیفریبا علوم پايهدکتری (Ph.D)http://fa.ghasemian.student.um.ac.ir
148قاسمیان نژاد جهرمیفریبا علوم پايهدکتری (Ph.D)http://fa.ghasemian.student.um.ac.ir
149قاضی بیرجندیراضیه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ra.ghazibirjandi.student.um.ac.ir
150قدیریزهرابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://zahra.ghadiri.student.um.ac.ir
151قربانزادهمحمدباقر پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
152قلی نژادنوخندانمحمدحسین پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://mo.gholinezhadnokhandan.student.um.ac.ir
153کریمیمبین پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
154کریمیان شیرازیمحمد پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
155کمالی صادقیانهلیا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://helia.kamalisadeghian.student.um.ac.ir
156کمالی صادقیانهلیا علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
157کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
158کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
159کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی
160کیاسموئیل علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصی